Joint Commission International

JCI içinde aşağıdaki rehberden bilgi koyalım, WEB ‘e…Bugün hemen yapalım bunları…

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere, bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

Joint Commission International (JCI):

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951′de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association’ın katılımıyla “Joint Commision on Accreditation of Hospitals” (JCAH) olarak kurulmuştur.

1987 yılında hastaneler dışındaki sağlık kuruluşları için de akreditasyon programları geliştirilince komisyonun ismi “Joint Commision on Accreditation of Health Care Organizations” (JCAHO) olarak değiştirilmiştir.

 

Joint Commission InternationalJoint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

Joint Commission’ın uluslararası kolu olan Joint Commission International (JCI), 1994 tarihinden bu yana 80 ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla çalışmaktadır. JCI, akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri yoluyla hasta bakımının güvenliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta güvenliği konusunda tanınmış bir dünya lideridir. JCI denetçileri hasta güvenliğini savunan son derece eğitimli klinisyenlerdir. Enfeksiyon kontrolü, ilaç güvenliği, hasta bakımı ve tedavisi, hasta değerlendirilmesi ve tesis güvenliği konularındaki uzmanlığı ile sağlık hizmetleri kalitesini geliştirme ve hasta güvenliği konularına odaklanmaktadır. JCI’nın standartları, tüm dünyadaki sağlık hizmetleri uzmanları tarafından geliştirilmiş ve dünyanın her bölgesinde test edilmiştir. JCI’nın akreditasyon kararları, sağlık hizmetleri uzmanlarından oluşan uluslararası bir komite tarafından verilmektedir.

JCI, Haziran 2011 tarihinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu (ISQua) tarafından kendi denetim süreci, kalitesi ve standartları çerçevesinde denetlenmiş ve akredite olmuştur. Bu sayede JCI’nın denetim ve akreditasyon sürecinin güvenilirliği uluslararası alanda kanıtlanmıştır. ISQua akreditasyonu, sağlık hizmetleri organizasyonlarının çalışmasını denetlemek amacıyla JCI tarafından kullanılan standartların ve süreçlerin akreditasyon kuruluşları için en yüksek uluslararası temel ölçütleri karşıladığını garanti etmektedir.

JCI’nın Akreditasyon Amaçları:
· Bakım alanlar ve bakım verenler için riski azaltan güvenli bir ortam temin edilmesi

· Kalite ve hasta güvenliği için ölçülebilir kıyaslama kriterlerinin sunulması

· Güvenilir bir süreç kullanılarak sürdürülebilir iyileştirmenin ortaya konulması

· Akredite edilen hastanelerin başarılarının ve mükemmeliyete adanmışlıklarının kamuoyu nezdinde tanınmasının ve kabul görmesinin sağlanması

· Hasta memnuniyetinin iyileştirilmesi

· Verimliliğin artırılması

· Standardize bakım sayesinde maliyetlerin düşürülmesi

JCI’nın Akredite Ettiği Hastanelerden Beklentileri:
· JCI, kapsamlı bir denetimden sonra akredite ettiği kuruluşların tıbbi ve yönetsel performansını sürekli izlemektedir.

· Hastaneden aşağıda sıralanan JCI standartlarının ana başlıklarına yönelik klinik ve yönetsel performans göstergeleri belirlemesini istemekte ve bu göstergelere yönelik sürekli veri toplanmasını, analiz edilmesini, raporlanmasını ve iyileştirme süreçlerinin etkin olarak hayata geçirilmesini istemektedir.

· Akredite olan hastanelerden belirli periyodlarda bu analiz sonuçlarını istemekte ve denetlemektedir.

· Aynı zamanda JCI, akredite ettiği hastanelere habersiz denetimler düzenleyebilmektedir. Bu denetimlerde de JCI standartlarına tam uyum sağlanmasını beklemekte ve bunu kontrol etmektedir.

· Akreditasyon kararı verilen hastanenin tüm süreçleri, akreditasyonun 3. yılında yeniden, tüm standartlar ve kriterler ölçüsünde, yerinde titizlikle değerlendirilmektedir. Bu denetim neticesinde akreditasyon kararının devamlılığına ya da sonlandırılmasına karar verilmektedir.

JCI Akreditasyonu’nun Avantajları:
· Tüm hastane ve polikliniklerde aynı kalitede ortak bir hizmet sunulması sağlanır.

· Tedavi hizmeti verilen hasta profiline uygun olarak tesis güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, sürekli gözlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, önemli bir olmazsa olmazıdır.

· Hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunur.

· Hasta hakları ve sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunulur.

· İstenen tıbbi sonuçların alınma olasılığı artırılır ve istenmeyen sonuçların meydana gelme riski azaltılır.

· Tedavi hizmeti sunumunda multidisipliner bir bakım planı oluşturulması desteklenir ve denetlenir.

· Hasta ve çalışan güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi sağlanıp tehlikeler azaltılır.

· Uygulamalar ve bilgilendirmeler ile hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerine olan güveni ve katılımı sağlanır.

· Periyodik olarak klinik ve yönetsel risk ölçümleri ile meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilmesi, önlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi sağlanır.

· Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenir ve bunların karşılanması sağlanır.

· Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanır.

· Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması sağlanır.

· Fiziksel ortamın güvenliği ve çalışanların acil durumlarda etkin koordinasyonu sağlanır.

· En yüksek kalite ve teknolojik ekipman ile doğru zamanlarda etkin hizmet verilmesi sağlanır.

· Kurumun tüm alanlarında aynı yüksek kalitede hizmet verilmesi temin edilir.

· Hasta ve ailesi, hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir, doğru ve yerinde hizmet sunulması sağlanır.

JCI Danışmanlığının Kapsamı Nedir ?
Toplam kalite ve bilgi işlem destekli entegre yönetim ağlarında tecrübeye sahip hastanenin kaliteli ekibi, JCI standardı danışmanlığı çalışmalarında entegre çözüm sunarak sağlık kurumlarına kaliteleşme aşamasında etkinlik, verimlilik artışı ve zaman kazancı sağlamaktadır.

Ana hatlarıyla yıllık çalışmanın kapsamı şu şekildedir;

JCI Sertifikalama Danışmanlığı

Noksan Analizi,

Proje Yönetimi

Yapılandırma

JCI Kalite Dokümantasyonu

Formlar

El Kitabı ve

JCI Akreditasyonu Desteği

JCI İç Denetimi

JCI ve Kalite Sistemleri Eğitimleri

Entegre JCI Doküman Yönetim Sistemi

JCI ve ISO Sistemleri Entegrasyonu

JCİ Hastane Akreditasyon Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır ?
JCİ Hastane Akreditasyon Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır ?

Bir akreditasyon kararı, JCI tarafından fes edilmediği sürece üç sene boyunca geçerlidir.Akreditasyon kararı, JCI tarafından araştırmasını tamamladığı ilk günden itibaren veya eğer takibe gereksinim duyuluyorsa, herhangi bir gerekli araştırmaların gerçekleşmesi ile geriye dönük şeklinde yürürlüğe girer.Kuruluşun üç senelik akreditasyon döngüsünün bitiminde, akreditasyon belgesinin yenilenebilmesi adına firma tekrar değerlendirilmelidir. Eğer akreditasyon süresi esnasında firma yapısında, mülkiyetinde yada hizmetlerinde bir değişiklik geçirirse, JCI’yı bilgilendirmek zorundadır. O zaman JCI kuruluşun yeniden araştırılması ve yeni bir akreditasyon kararının alınması gerekliliğini belirleyecektir.Eğer akreditasyon süresi sırasında, JCI kuruluşunun mevcut akreditasyon standartları ile önemli derecede uyumsuzluk içinde olduğu bilgisini alırsa, JCI kuruluşunun tekrar araştırılması ve yeni bir akreditasyon kararının alınması gerekliliğini belirleyecektir.

– JCI Hastane Akreditasyonu Standart Başlıkları
Hasta Odaklı Standartlar

**Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri

**Bakımın Devamlılığı ve Bakıma Erişim

**Hasta ve Ailesinin Hakları

**Hastaların Analiz Edilmesi

**Hastaların Bakımı

**Anestezi ve Cerrahi Bakım

**İlaçların Kullanımı ve Yönetimi

**Hasta ve Ailesinin Bilgilendirilmesi

Organizasyon Odaklı Standartlar

**Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme

**Enfeksiyonların Engellenmesi ve Kontrolü

**Liderlik, Yönetişim ve Yönlendirme

**Tesis Güvenliği ve Yönetimi

**Personel Özelikleri ve Eğitimi

**İletişim ve Bilgi Yönetimi